Základní informace

Název mateřské školy: Mateřská škola, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

IČO: 75021889

Sídlo školy: Lelekovice 13, 664 31, Lelekovice

Zřizovatel: Obec Lelekovice,  Lelekovice 75, 664 31, Lelekovice

Ředitelka: Pešlová Eva

Název programu: Školka plná pohody a zábavy aneb Sejdeme se pod Lelkovníkem

 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

GDPR - General Data Protection Regulation

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

Mateřská škola, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce:          Eva Pešlová, ředitelka mateřské školy

doručovací adresa:                      Lelekovice 2/13, 664 31, Lelekovice

adresa datové schránky:            wgvswgp

telefon:                                                          +420 541232292

 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

 • přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • rozhodnutí ve správním řízení
 • povinné dokumentace školy
 • podkladů k vyúčtování
 • zajištění zdraví a bezpečnosti
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci
 • podání žádosti zákonnými zástupci
 • zajištění školního stravování
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů
 • prezentace a propagace školy

 

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)
 • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
 • Oprávněný zájem správce či třetí strany
 • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů
   

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 zprávy na doručovací adresu správce,

 datovou zprávou do datové schránky správce,

 osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

 e-mailem na skolka.lel°volny.cz

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Kdo je pověřencem?

Mateřská škola, Lelekovice jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence od 1.1.2019

Marek Svoboda
gdpr@kurim.cz, +420 777307 294

 

Co poskytuje?

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
 • Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR
 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Spolupracuje s dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad
 • Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)
 • Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

V Lelekovicích, 19.12. 2018

Eva Pešlová, ředitelka školy

 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp