Školní vzdělávací program - Sejdeme se pod Lelkovníkem aneb Školka vlídná k dětem a k přírodě

( momentálně probíhá aktualizace školního programu v souvislosti s přístavbou mateřské školy a hodnocením předchozího programu Školka plná pohody a zábavy)
 

Program je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb dítěte. Vytváří podnětné klima školy, které stimuluje nadané děti, povzbuzuje méně nadané, podporuje slabší a zajišťuje optimální vývoj dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Mateřská škola je místem vlídné, vstřícné a přátelské atmosféry.

Výchova a vzdělávání pozitivním prožitkem, přírodou a v přírodě, činnostmi, praktickým charakterem, získáváním zdravého sebevědomí a schopnostmi sebehodnocení  povzbuzuje děti k učení, vede k aktivitě. Cílem našeho úsilí je získávání celoživotně nezbytných kompetencí, se zvláštním zřetelem k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti se založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na okolní prostředí a vytvoření základů pro otevřený a zodpovědný postoj dítěte k sobě samému i k okolnímu světu. 

Environmentální vzdělávání se uskutečňuje ve třech základních směrech:

1.     Příroda a její zákonitosti – učí děti poznávat přírodu, její složky a celky, vnímat její souvislosti a děje v ní, vede k vytváření vztahu k přírodním hodnotám

2.     Zdravé dítě ve zdravém prostředí – zahrnuje oblast fyzického a duševního zdraví člověka, znalosti lidského těla, hygieny, správných návyků, zahrnuje prevenci rizikového chování, ale i ekologicky šetrné chování člověka k okolí a světu

3.     Místně zakotvené učení – zapojuje dítě do širší společnosti, učí je vnímat potřeby místa, kde žijí, přesahuje řešením problémů rodinu a dopad aktivit zahrnuje obyvatele vesnice.

 

 

Vzdělávací obsah

 

1.     Školní  program s názvem: Sejdeme se pod Lelkovníkem aneb Školka vlídná k dětem i k přírodě 

 

2.     Třídní programy v tematických celcích 

 

 

Obsah v širších souvislostech

 

1. Prosociální tvořivé aktivity

Princip vlastnoruční výroby (obrázků, panenek, keramiky…) a jejího  prodeje rodičům a přátelům školy  učí  děti přijímat i dávat (Domov sv. Markéty, oblastní charita, příspěvek pro potřeby matek s dětmi, květen 2005, Útulek brněnské ZOO, příspěvek na léčbu zvířat, červen 2006, Slepíši - podpora postižených slepotou, červen 2007, Afrika, oblastní charita Vranov, příspěvek na likvidaci lepry, prosinec 2008, Unicef  – Panenka, příspěvek na očkování pro africké děti, květen 2009, Výstava Betlémů, příspěvek na rekonstrukci lelekovických varhan, prosinec 2009, ZOO Brno, příspěvek na Binturonga, fond Sidius příspěvek na ohrožené dravce, červen, září 2010, Vánoční výstavy na podporu obnovy lelekovických varhan, prosinec 2009 - 2013, Jarmark 2010 - 2017, Sedmiradostná cesta 2018 a setkávání s lelekovickými seniory.

2. Environmentální výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu

Spočívá především v praktických činnostech. Čistění studánek, tradiční podzimní úklid stezky na rozhlednu, výsadba okrasné i užitkové zeleně na školní zahradě, shromažďování použitých věcí, ze kterých vyrábí věci nové, vršků PET lahví, se kterými soutěží (Den rodiny), skládají obrázky ( Eko -ZOO), zdobí stavby na zahradě (Perníková chaloupka). Děti si také připravují svačiny, učí se, co je pro zdraví prospěšné a co mu škodí.

3. Prevence sociálně patologických jevů

Nabízí postupně během tříleté docházky všem dětem bezúplatně činnosti, které vycházejí z místních podmínek školy.  Zdravotně - preventivní program (tancování, cvičení v Sokolovně), seznamování s cizím jazykem (poslech angličtiny), prevenci vad výslovnosti a seznámení s flétnou, výrobu keramiky.

4.Speciálně - pedagogická diagnostika a logopedie

Mgr. Monika Azzouzi

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp