Současnost 

Mateřská škola v Lelekovicích je škola s celodenním provozem ve třech třídách a vlastní kuchyní a poskytuje předškolní vzdělávání pro děti od 3 let. Provoz zajišťuje kvalifikovaný učitelský a provozní tým. Kapacita mateřské školy je 76 dětí, školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců obou škol v obci až do počtu 300 strávníků. Budova školy se nachází ve středu obce, která leží 5 km severně od krajského města a plní v regionu funkci vesnicko-příměstské školy. V areálu mateřské školy je rozsáhlá přírodní zahrada vybudovaná v členitém terénu se zázemím pro celoroční pobyt dětí venku.

Současná škola plní v regionu funkci vesnicko - příměstské školy. V posledních 20 letech se přistěhovalo z blízkého Brna velké množství rodin, které se aktivně zapojují do kulturního i společenského života v obci. Zároveň si přejí zachovat vysoký vzdělávací standard srovnatelný s  městskými školami, především v oblasti pestré nabídky různých nadstandardních aktivit a možnost pokračovat v nich na zdejší základní škole. Není tedy snadné vytvořit program, který by v sobě zahrnoval obojí: tradiční vesnické pojetí vzdělávání vyrůstající z křesťanských kořenů a moderní dynamické vzdělávání odrážející celospolečenské změny po roce 1989.

Program naší mateřské školy hledá cestu mezi  oběma těmito póly. Snaží se respektovat a ctít zdejší tradice a zvyklosti, cení osobní zodpovědnost, morálku a slušnost jednotlivce, vlastní charitativní činností vyzývá k pomoci potřebným. Zároveň nabízí dětem i rodičům prostřednictvím vlastního vzdělávacího programu  škálu  aktivit, které probíhají v době pravidelného provozu a jsou realizovány našimi pedagogy bezúplatně. Po letech jsme definitivně opustili přístup, který umožňoval výdělečnou činnost jiným subjektům nebo fyzickým osobám, znehodnocoval každodenní všestrannou práci učitelek a  potlačoval základní význam předškolního vzdělávání. Totiž, že mateřská škola má být hlavně místem s dostatečným prostorem pro hru v klidu a pohodě. Místem, kde zájmová nabídka činností prolíná během dne pružně a přizpůsobuje se momentálním potřebám dětí.  

Po roce 2000 došlo ve školce postupně ke kompletní obnově celého inventáře. Interiéry dostaly nové veselé barvy a byly postupně vyzdobeny pracemi dětí a výtvarníků. 

Nabídku vystavovat obrazy a knihy přijala ilustrátorka Vlasta Švejdová, řezbář Michal Pavlovský, keramici manželé Veselí. Malířka Věra Jonášová a výtvarnice Zuzana Kyselková učily děti i praktické výtvarné techniky – malbu na hedvábí a výrobu keramiky. Vedle obrázků Rostislava Pospíšila vystavují děti výrobky, které si s těmi profesionálními v originalitě v ničem nezadají. Vernisáže výstav, které děti uváděly tematickými vystoupeními se konaly pravidelně do roku 2005.

Koncepční přesměrování přinesla náhoda – krátký novinový článek o nešťastném pitbulovi z brněnského útulku pro opuštěná zvířata. Tato událost změnila směr vzdělávací, ale hlavně výchovné práce. Akce, při níž děti navštívily v květnu 2004 útulek a přinesly hračky opuštěným zvířatům odstartovala etapu prosociální orientace naší školy. Princip vlastnoruční výroby (obrázků, panenek, keramiky…) a jejího  prodeje rodičům a přátelům školy učí  děti přijímat i dávat.

Výčet akcí konaných v letech 2005 – 2016:

Domov sv. Markéty, oblastní charita, příspěvek pro potřeby matek s dětmi, květen 2005

Útulek brněnské ZOO, příspěvek na léčbu zvířat, červen 2006

Slepíši, podpora postižených slepotou, červen 2007

Afrika, oblastní charita Vranov, příspěvek na likvidaci lepry, prosinec 2008

Výstava Betlémů, Dětský keramický betlém I. ,příspěvek na rekonstrukci lelekovických varhan, prosinec 2009

Unicef  – Panenka, příspěvek na očkování pro africké děti, květen 2009

ZOO Brno, příspěvek na Binturonga, fond Sidius příspěvek na ohrožené dravce, červen, září 2010

Jarmark - listopad 2010 - příspěvek pro potřebné

Výstava papírových dětských Betlémů, Dětský keramický Betlém II., příspěvek na rekonstrukci lelekovických varhan, prosinec 2010

Jarmark  listopad 2011

Výstava Dětský keramický Betlém III. a Lelekovický hrad o vánocích, příspěvek na rekonstrukci lelekovických varhan, prosinec 2011

Jarmark  listopad 2012

Andělská školka a Dětský keramický Betlém IV., příspěvek na rekonstrukci lelekovických varhan, prosinec 2012

Jarmark  listopad 2013

Vločková školka a Dětský keramický Betlém V., příspěvek na rekonstrukci lelekovických varhan, prosinec 2013

Jarmark listopad 2014

Perníčková školka a Dětský keramický Belém VI., příspěvek na rekonstrukci lelekovických varhan 2014

Jarmark listopad 2015

Zbonečková školka a Dětský keramický Betlém V., příspěvek na opravu věže lelkovického kostela

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má od roku 2015 název Školka plná pohody a zábavy aneb Sejdeme se pod Lelkovníkem

Koncepčně předchází vzdělávacímu programu Základní školy Lelekovice. Nabízí osvědčené aktivity, které vycházejí z místních podmínek a profesní profilace učitelek. Zdravotně preventivní program - cvičení v Sokolovně, návštěvy solné jeskyně, předtaneční průpravu, seznamování s angličtinou, hraní na flétnu, výrobu keramiky, specifické projektové aktivity jako tvoření pro druhé - Unicef, Slepíši, Jarmark a Betlém,  přípravu na školu, rodinné hry a zábavu - Svátek maminek a babiček, Den rodiny, sezónní a tematické keramické dílny pro děti a rodiče, Aktovkový den, Svátek otců.

Návrat k ekologické výchově v podobě současného Programu environmentálního vzdělávání  s názvem Školka vlídná k dětem i k přírodě spočívá především v praktických činnostech. Čistění studánek, tradiční úklid stezky na rozhlednu, shromažďování použitých věcí, ze kterých vyrábí věci nové, vršků PET lahví, se kterými soutěží (Den rodiny), skládání obrázků ( Eko-ZOO) a zdobení staveb na zahradě (Perníková chaloupka), pěstování bylinek pro kuchyni, výsadbě a péči o zeleň na zahradě.

3. září 2018 byla uvedena do provozu přístavba budovy nad kuchyní, kde vznikla třetí třída naší mateřské školy. Stavba trvala celý školní rok a mateřská škola, přes veškeré provozní útrapy, získala krásné prostory pro 20 dětí, logopedickou učebnu se zázemím pro rodiče a speciálního pedagoga, který ve škole provádí řečovou nápravu.

Multifunkční třída v sobě obsahuje hernu, lehárnu i výdejnu stravy.

Při revitalizace zahrady v roce 2015 jsme s plánovanou přístavbou už počítali, takže zázemí školní zahrady, kterou realizujeme ve druhé etapě už třetím rokem svépomocí s rodiči i občany naší obce už dnes, měsíc po zprovoznění nových prostor, slouží plnohodnotně všem dětem. Školní vzdělávací program s názvem Sejdeme se pod Lelkovníkem aneb Školka vlídná k dětem i k dospělým odkazuje k environmentálnímu vzdělávání, pro které má naše škola ideální podmínky. Symbolický strom – Lelkovník sice při výstavbě vzal za své, nový ale na sebe nedá dlouho čekat a my už dnes víme, kde bude stát a jak ho vyzdobíme. Před mateřskou školou souběžně realizujeme projekt zahradních úprav staré návsi a pomníku osvobození  

a věříme, že nové úpravy přispějí k tomu, že zde toto místo získá zpět neprávem opomíjený význam. Budujeme zde odpočinkové místo s vodní cestou z akátového dřeva, jezírkem na zalévání rostlin a cestičkou z lomového kamene, kde si děti pohrají a sousedi zastaví a popovídají. Děti na pietní místo přinášejí květiny a nám, dospělým, rodičům i učitelům připomínají, že blahobytný a bezstarostný život, který žijeme, nemusí být pro všechny generace zamozřejmostí. Přijďte se k nám do školky podívat.

Za podporu děkuje všem lidem, kteří pomáhají Eva Pešlová.

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp