Historie

 

30 let existence mateřské školy v nové budově  aneb historie mateřské školy v Lelekovicích od roku 1959

     

Potřeba zajistit péči o děti zaměstnaných matek byla řešena využitím  budovy základní školy od 6.10.1959, kdy byl  zahájen provoz jednotřídní mateřské školy  za účasti představitelů MNV, veřejnosti a matek s dětmi, které byly zapsány. „Mateřská škola je s polodenním provozem a o prázdninách jsou děti doma“, píše ředitelka p. Marie Turečková z Brna do kroniky v roce 1959.  A dále: „Na škole učily tyto soudružky učitelky: Vlasta Tomanová z Brna – zastupovala za s. M. Turečkovou, která byla v lázních. Emilie Vaváková z Brna – zastupovala za onemocnělou s. Turečkovou, která odešla do invalidního důchodu po úrazu. Vladimíra Dupalová z Malhostovic – ředitelka.  Marie Třeštíková ze Svatoslavi   - zastupovala za onemocnělou s. Dupalovou. Každým rokem navštěvovalo mateřskou školu kolem 30 dětí. Školnicí na škole je Dagmar Hušková“.  V letech 1966 – 1970 školu řídily postupně Pěva Tauberová – Kravčenková, Olga Vřešťálová a Libuše Zemánková.  Několikrát do roka  děti společně navštívily  zubního a  dětského lékaře,  pravidelně byly učitelkami váženy a měřeny, zpívaly, recitovaly a kreslily. V roce 1972 byla už školka  celodenní, díky zřízení  školní kuchyně a úpravám pavilonku v zahradě školy, který začal sloužit k odpolednímu odpočinku dětí. V tomto roce byla také zahájena výstavba nové budovy mateřské školy.  Její realizace však nebyla jednoduchá, stavba nepostupovala tak rychle, jak se předpokládalo. Projekt byl atypický, terén svažitý a nepodařilo se zajistit žádný trvalý stavební dozor. Byla dokonce období, kdy bylo nutno výstavbu přerušit pro nedostatek stavebního materiálu. Výstavbu  řídili členové rady MNV – předseda Vladimír Kincl, ing. Bořivoj Milion CSc., později ing. Jiří Kudla.  Pracovníky byli převážně občané – brigádníci. Na  stavbě bylo odpracováno přes 18 tisíc brigádnických hodin, hodnota díla vyčíslena na 1,5 mil. Kčs. 1.9.1981 došlo k otevření školy ve dvou odděleních, což rázem rozšířilo kapacitu na  61 dětí. Součástí areálu školy byla také nová školní kuchyně, ve které se vařily obědy i pro děti základní školy. O rok později proběhla závěrečná  úprava  školní zahrady. V roce 1992 byla budova plynofikována, v roce 1995 napojena na  vodovod.

Zaměstnankyněmi  školy v letech 1972 – 1974 byly ředitelka  Marie Mičánková, učitelka Olga Vřešťálová, kuchařka Anežka Jelínková a dlouholetá pracovnice, školnice, později kuchařka, paní Dagmar Hušková. Záznamy  v kronice dalšího desetiletí v historii školky jsou sice obsáhlejší, dovídáme se o spolupráci se základní školou, pořádání besídek i dalších převážně občanských aktivitách  - v duchu všudypřítomné  komunistické výchovy. Všechny školy používaly stejné učební plány. Učilo se tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické výchově. Ještě dnes vzpomíná nejedna učitelka  na  normalizační texty jako byla Pohádka o zlém caru a dobrém Leninovi. Když propagandistická pedagogika  vzala za své, všem pedagogům se výrazně ulevilo. Svoboda  plánování  daná Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, ale především možnost nastavit  a upravovat obsah programu, který vychází  z konkrétních podmínek škol,  jako jsou místní tradice, zvyklosti, historie a podobně, se staly  základem vítané a zároveň potřebné změny.

Do roku 1986 pracovaly v mateřské škole ještě ředitelky Helena Křenková a Drahomíra Skoupá, učitelky Bohumila Fikejsová, Irena Smíšková, Jana Janková, kuchařky Eva Večeřová, školnice a výpomocná kuchařka Jarmila Závodníková, Drahomíra Skoupá – vedoucí stravování, Milada Štropová– pomocná kuchařka, školnice Vladimíra Čechová, uklizečka Marie Cibulková a topička Ludmila Šustáčková.  Dva roky před sametovou revolucí,  roce 1987 nastoupila nová ředitelka,  Růžena Jonášová. Na ní po další desetiletí ležela tíha  svépomocné stavby. Novou školku bylo třeba dovybavit, osm let po dostavbě  se měnily kvůli nedostatečné izolaci podlahy, rovnou střechou školní kuchyně zatékalo.  Stavbou sedlové střechy byla v  opravena roce 1996.  Rozsáhlý pozemek školní zahrady se vzrostlou zelení  byl udržovaný pouze svépomocí občanů, a to velmi nepravidelně a tak neudržitelně začal zarůstat.  Ze záznamů v kronice je ale patrná určitá uvolněnost a optimizmus . Důraz na ekologii ve výchově a vzdělávání dětí  v té době byl z hlediska geografického umístění mateřské školy  koncepčně logický. V  letech 1987 -1999 školu řídila Růžena Jonášová ( 1987 – 1998) a Libuše Rabiňáková (1998 - 1999) .  Dále učily  Alena Moravcová – Janská, Iva Šlapanská, Zita Havránková, Renata Vodičková, Alena Petříková a Lenka Šimečková.  Provoz postupně zabezpečovali Bohumil Klusoň -  topič, Hana Tužková – školnice, Jana Mikulová – školnice a topička,  Anna Dostálová – vedoucí školní kuchyně, kuchařky Helena Antonínová a Milada Štropová, Dana Křehlíková, Drahomíra Hlavičková a  Dagmar Hušková. Ta pracovala v nové školce od jejího zrodu v roce 1959 až do roku 1991. Od roku 1999 řídí mateřskou školu Eva Pešlová.

Prameny: Kronika mateřské školy

Lelekovice 98 – 710 let od první písemné zmínky o obci ( publikace)

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp