Předškolní vzdělávání ve školním roce 2018 - 2019

 
K předškolnímu vzdělávání byly přijaty všechny přihlášené děti. Správní řízení proběhne během měsíce června.
 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 

GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

Mateřská škola, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce:          Eva Pešlová, ředitelka mateřské školy

doručovací adresa:                      Lelekovice 2/13, 664 31, Lelekovice

adresa datové schránky:            wgvswgp

telefon:                                                          +420 541232292

 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

 • přijetí k základnímu vzdělávání,
 • rozhodnutí ve správním řízení – přestup z jiné základní školy, povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 • povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků),
 • agendy školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce),
 • podkladů k vyúčtování (jízdného a vstupného žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o  bezinfekčnosti),
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
 • podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z vyučování, k úpravě vzdělávání ze zdravotních důvodů),
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky - např. elektronická žákovská knížka.),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),
 • evidence čtenářů školní knihovny.

 

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)
 • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
 • Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
 • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů
   

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 zprávy na doručovací adresu správce,

 datovou zprávou do datové schránky správce,

 osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

 e-mailem na skolka.lel°volny.cz

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Kdo je pověřencem?

Mateřská škola, Lelekovice jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení: Ing. Marek Jakubský

e-mailová adresa:           marek.jakubsky@csystem.cz

telefon:                                              602 788 776

 

Co poskytuje?

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
 • Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR
 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)
 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad
 • Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)
 • Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

V Lelekovicích, 24. 5. 2018

Eva Pešlová, ředitelka školy

 

29.11. 2017
 
Fakticky zahájena přístavba mateřské školy. Prosíme rodiče, aby nevjížděli auty před školku a  neomezovali už tak velmni stíženou průjezdnost pro zásobování kuchyně.
Zároveň žádáme, aby pro příchod a odchod ze školky používali pouze označený koridor a respektovali zákaz vstupu na staveniště.
Budova školky bude uzamčena v 9,00 hodin a  dál ve 13, 00 hodin. Videotelefony nebude možné používat. Do sešitů v šatnách pečlivě zaznamenávcejte Vaše požadavky na mimořádné příchody a odchody dětí, odhlášky stravy, které jste fyzicky prováděli v kuchyni zaznamenávejte do zvláštního sešitu v přízemí v šatně. Do kuchyně není žádný přístup. Doporučujeme změny ve stravování provádět e - mailem, internetem nebo hlášením na záznamníku. Sledujte aktuální informace na hlavních dveřích a nástěnkách tříd. Děkuji ep
 
 

Oznámení rodičům

 

Vzhledem k probíhající stavbě  není možný bezpečný přístup do školní kuchyně pro rodiče.

Z tohoto důvodu nebudou obědy až do odvolání vydávány do jídlonosičů.

Rodiče ale budou  mít možnost odhlásit si první den nepřítomnosti dítěte  v MŠ do 8.00 stávajícího dne.

Upozorňuji  rodiče, že se to týká pouze prvního dne nepřítomnosti (nemoc). Ostatní způsoby odhlášek zůstávají stejné.

                                                        Děkuji        Vodičková R.

 

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin - záměr

 

V souladu s vyhl. č. 14/2005, ve znění vyhl. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme informaci o omezení  a přerušení  provozu mateřské školy

v Lelekovicích v měsíci červenci a srpnu, a to:

Omezení provozu na jednu třídu: od 2.7. - 13.7.2018( 8 pracovních dnů)

Přerušení provozu: od 16. - 31.7.2018 (12 pracovních dnů)

Přerušení provozu v měsíci srpnu ( bez úhrady školného)

Zahájení školního roku: 3.9.2018

                               

 

Odůvodnění:

Po projednání se zřizovatelem bude mateřská škola ve výše uvedeném termínu uzavřena.

 

V Lelekovicích 4.12.2017                                                Pešlová Eva, ředitelka MŠ

Zvýšení stravného od 1.ledna 2018

 

Vzhledem k nárůstu cen potravin oznamujeme zvýšení stravného ve ŠJ Lelekovice od 1.1.2018.  Ceny obědů byly upravovány naposledy v roce 2012. Od té doby se zvedly ceny za potraviny, změnily se trendy ve stravování, nadále se snažíme naplňovat Spotřební koš dle vyhlášky č.107/2005 Sb.

U dětí MŠ

 – přesnídávka a svačina zůstává beze změn – 8 Kč     (limit 6 – 9 Kč)

                  -  oběd  23 Kč   , nyní 22 Kč                                              (limit 14 – 25 Kč)

U dětí ZŠ

- 7-10 let  - oběd  26 Kč  ,  nyní  25 Kč                                             (limit 16 – 32 Kč)

- 11 – 14 let  - oběd 28 Kč , zůstává beze změn                            ( limit 19 – 34 Kč)

Dospělí (nově)

- oběd  30 Kč , nyní 28 Kč , stejně jako u dětí 11 – 14 let               (limit 20 – 37 Kč)

Nově je navýšena porce pro dospělého strávníka na koeficient 1,0.

Doposud byl koeficient 0,8. Tomu bude odpovídat i velikost porce pro skupinu dospělých strávníků    (maso v syrovém stavu 100g).

V souvislosti s tím žádáme rodiče o navýšení plateb  záloh na stravné takto:

MŠ -  760 Kč 

7 – 10 let   - 520 Kč

11 – 14 let  - 560 Kč

Dospělí  - 600 Kč                     

 

V Lelekovicích, 15.12.2017

 


Kontakt

Mateřská škola Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Lelekovice 13, 664 31
IČO: 75021889


541232292 - školka 541232548 - jídelna https://objednavky.jidelna.cz
Bankovní spojení: 217468667/0600
Datová schránka: wgvsvgp